HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Heading

För att hitta hela texten vid intressanta examensarbeten skrivna vid SLU, titta under http://www.slu.se/sv/bibliotek/soka/sok-epsilon/

...och sök på författarens namn eller på titeln.

Enkätundersökning & experimentell studie om hundhållning i bil - situationen i Sverige och effekter av utetemperaturen

A questionnaire and an experimental study of dogs in cars - the situation in Sweden and effects of the outdoor temperature

Examensarbete av/master thesis by: Sofia Lagerström

Handledare/supervisor: Marie Sallander

Biträdande handledare/assistant supervisor: Linda Keeling

Year: 2004

Institutionen för kirurgi och medicin smådjur/Department of clinical sciences, Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish university of agricultural sciences (SLU), Uppsala

Sammanfattning

Syftet med detta arbete var att kartlägga hundhållning i bil, att undersöka hundägares kunskaper om risker med hundhållning i bil och lagstiftning kring detta, samt att studera hur lufttemperatur och luftsammansättning påverkar hundar som vistas i bil. Detta gjordes med en litteraturstudie, en enkätundersökning och en experimentell studie.

Slutsatserna från arbetet handlar framför allt om vikten av kunskap hos hundägare. Deras agerande har mycket stor betydelse för hundars situation när det gäller värmeslag, ett akut tillstånd som kan ge dödliga skador hos hund. En hundägare kan på flera sätt förhindra att deras hund drabbas av värmeslag genom förebyggande åtgärder, och vid ett eventuellt olycksfall kan hundägarens agerande ha en direkt avgörande betydelse för att minska skadornas omfattning. Färre än hälften av de hundägare som ingick i studien kände till att en värmestressad hund först och främst bör kylas ner till normal kroppstemperatur. Endast en tredjedel av hundägarna visste att om en hund är instängd i en varm bil och visar tecken på överhettning ska polisen kontaktas, och hunden snabbt hjälpas ut ur bilen.

Knappt hälften av hundägarna kände till vilka regler som gäller för hundhållning i bil. Många hundar vistas i bil oftare och under längre tid än vad som rekommenderas i Statens jordbruksverks (SJV) allmänna råd. De utrymmeskrav som gäller vid hundhållning, och som finns i SJV:s föreskrifter, kan vara svåra att uppfylla vid hundhållning i bil. Även de föreskrifter som reglerar termiskt klimat är svåra att uppfylla i en stillastående bil under en varm sommardag. En hundägare som lämnar sin hund i en bil under varma förhållanden kan åtalas för djurplågeri.

I den experimentella studien hann hundarnas kroppstemperatur och beteende påverkas av lufttemperaturen i bilen, trots att studien pågick i som längst tjugo minuter. Det är svårt att säga när det är riskfritt att förvara hund i bil, eftersom hundars värmekänslighet är individuell och kan bero på många faktorer.

Abstract

The aims of this project were to describe the circumstances around dogs being left alone in cars, to investigate owners’ knowledge of the risks associated with leaving dogs in cars and the relevant legislation and, finally, to study how changes in the air temperature and air composition in the car affect the dog. The project consisted of a survey of the literature, a questionnaire part and an experimental part. 

An important conclusion is the importance of the level of knowledge of owners, since there are several ways in which an owner can prevent their dog from heat stroke and, in the case of an eventual accident, their action can have direct consequences in minimizing the long-term damage to the dog and even whether or not it survives. Fewer than half of the owners in the study knew that for a dog suffering heat stroke, the most important thing is to bring the body temperature down. Only a third of dog owners knew that if a dog is left in a warm car and showing signs of heat stress, then the police should be contacted and the dog quickly helped out of the car.

The survey also showed that just over half of dog owners knew which rules apply for dogs in cars and that in practice many dogs are left alone in cars more often and for longer period of time than is recommended. The space allocation per dog, according to the legislation that applied at the time of the study, are difficult to satisfy in many cars and regulations concerning the thermal climate for dogs are difficult to maintain in a stationary car on a warm summer day. A conclusion, therefore, is that a dog owner who leaves their dog in a car on a warm day could be charged with animal cruelty.

In the experimental study, the results showed that the dog’s body temperature and behaviour was influenced by the air temperature in the car, despite the fact that the study lasted only twenty minutes. However, it is difficult to say when it is risk free to leave a dog alone in a car, because of individual variation in the sensitivity of the dog to heat and because of the many external factors that influence the situation.