HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Heading

För att hitta hela texten vid intressanta examensarbeten skrivna vid SLU, titta under http://www.slu.se/sv/bibliotek/soka/sok-epsilon/

...och sök på författarens namn eller på titeln.

En undersökning av sambandet mellan utfodring, motion och höftledsdysplasi respektive armbågsatros hos labradorer

A study of the relationship between diet, exercise and hip dysplasia and elbow arthrosis in Labradors

Examensarbete av/master thesis by: Mari Trogen

Handledare/supervisor: Marie Sallander

Year: 2003

Institutionen för husdjurens utfodring och vård/Department of animal nutrition and management, Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish university of agricultural sciences (SLU), Uppsala

Sammanfattning

Höftleds- och armbågsledsdysplasi samt osteochondros orsakar stora problem inom många hundraser, däribland labrador retriever. Syftet med denna enkätundersökning var att studera utfodring, motion och levnadsvanor hos en grupp svenska labradorer och mot denna bakgrund indikera faktorer som utöver ärftlighet skulle kunna påverka utvecklingen av höftledsdysplasi (HD) respektive armbågsledsdysplasi (AD). En stor grupp labradorer (n=292) har ingått i enkätundersökningen, som utformats som fall-kontrollstudier, där hundar med respektive utan HD och AD har kunnat jämföras. Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer. Enkäten innehöll 39 frågor om demografiska data, kost, levnadsvanor samt hälsa och svarsfrekvensen var 90%.

Flera potentiella riskfaktorer har kunnat påvisas. För både HD och AD identifierades att boll- och pinnkastning skulle kunna vara en sådan riskfaktor. Det fordras dock ytterligare analyser av detta resultat för att kunnas tolkas och omsättas i praktiska råd. Det påvisades vidare att fri fodertillgång, ett högt fettintag (gram/MJ), en stor energiandel från fett och protein och en högre vikt vid intervjutillfället ökade risken för att utveckla AD. Vidare analyser och fortsatta studier behöver utföras för att stärka säkerheten i dessa fynd.

Abstract

Hip dysplasia (HD), elbow dysplasia (AD) and osteochondrosis cause big problems in many dog breeds, among these in Labradors. The purpose of this study was to study diet, exercise and living patterns in a group of Swedish Labradors, and indicate possible risk factors that might influence the development of HD and AD. A large group of Labradors (n=292) was included in this case-control study, where both dogs with/without these diseases was compared. We used a compined mail- and telephone interview with 39 questions about demographics, diet, living patterns and health. The response frequency was 90%.

For both HD and AD, throwing balls/sticks was found to be a risk factor. Other risk factors for AD were ad libitum feeding, a high fat intake (g/MJ), a high proportion of the energy intake from fat and protein, and a high body weight. Further studies need to confirm these risk factors.