HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Heading

För att hitta hela texten vid intressanta examensarbeten skrivna vid SLU, titta under http://www.slu.se/sv/bibliotek/soka/sok-epsilon/

...och sök på författarens namn eller på titeln.

Retrospektiv studie av sambandet mellan kost, levnadsvanor och diabetes hos katter

Retrospective study of diet and living patterns as possible risk factors for diabetes mellitus

Examensarbete av/master thesis by: Johanna Eliasson

Handledare/supervisor: Marie Sallander

Year: 2004

Institutionen för kirurgi och medicin smådjur/Department of clinical sciences, Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish university of agricultural sciences (SLU), Uppsala

Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att identifiera riskfaktorer för diabetes mellitus (FDM) hos katt. Tjugo katter med diabetes mellitus valdes slumpmässigt ut från universitetsdatabasen vid SLU, Uppsala, och jämfördes mot kontrollgruppen med 20 friska katter som matchats för ålder och kön. Ägarna fick en enkät med frågor om utfodring, aktivitet och vikt som sedan följdes upp av en telefonintervju.

Femtio procent av ägarna rapporterade att deras katter var överviktiga då de fick diagnosen diabetes, som kan  jämföras med att 25% av de friska var överviktiga vid jämförbar ålder.

De friska kontrollerna åt en högre andel torrfoder jämfört med fallen (79 jfr med 44% av torrsubstansen/dag), och kontrollerna åt en lägre andel konserver jämfört med de som fått diabetes (20 jfr med 48% av torrsubstansen/dag).

De med diabetes var mindre aktiva jämfört med kontrollerna (2.3 jfr med 3.2 timmar/dag). De som fick diabetes levde oftare i hushåll med fler än en katt jämfört med kontrollerna (80 jfr med 50%).

Abstract

The objective was to indicate possible risk factors for feline diabetes mellitus (FDM). Twenty diabetic cats were randomly selected from a university database and matched with 20 controls on sex and age. A mail-and-telephone questionnaire focusing on diet, activity and obesity was used.

Fifty percent of owners of cases reported their cats to be obese at the time of the diagnosis, as compared to 25% of the controls at the same age.

Controls consumed a higher proportion of dry foods compared to cases (79 vs 44% of DM intake/day), while controls consumed a lower proportion of canned foods compared to cases (20 vsand 48% of DM intake/day).

Cases were less active compared to the controls (2.3 vs 3.2 hours/day). Cases more commonly lived in multiple-cat households compared to controls (80 vs 50%).