HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Heading

För att hitta hela texten vid intressanta examensarbeten skrivna vid SLU, titta under http://www.slu.se/sv/bibliotek/publicera/sok-epsilon/

...och sök på författarens namn eller på titeln.

Sambandet mellan utfodring, motion och höftledsdysplasi respektive armbågsledsartros hos labradorer – en uppföljning

Relationship between diet, exercise and hip dysplasia and elbow arthrosis in Labradors - a follow-up study

Examensarbete av/master thesis by: Marie Kroon

Handledare/supervisor: Marie Sallander

Biträdande handledare/assistant supervisor: Josefina Adolfsson

Year: 2007

Institutionen för kirurgi och medicin smådjur/Department of clinical sciences, Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish university of agricultural sciences (SLU), Uppsala

Sammanfattning

Syftet med den här studien var att efter 4 år följa upp en grupp svenska labradorer som ingick i en tidigare enkätundersökning från år 2002 för att analysera och studera sambanden mellan kost, motion, olika grad av AD och HD samt hur övervikten utvecklats. Uppföljningen var liksom den första studien en fall-kontrollstudie och utgjordes av en enkätundersökning med kombinerade post- och telefonintervjuer med en svarsfrekvens på 77% (220/287). Frågeformuläret innehöll 20 frågor angående demografiska data, födointag, motion, levnadsvanor och hälsa och AD- och HD status.

De flesta fick mat två gånger per dag (86%), åt torrfoder (99%) och matrester (75%). Tre fjärdedelar fick också kommersiellt hundgodis och var femte hund (19%) gavs någon form av kosttillskott vid intervjutillfället. Ägarna ansåg i 84% av fallen att deras hundar var i normalt hull. Tio procent av hundarna bantades vid tiden för undersökningen, medan 34,5% hade bantat hunden tidigare. Det visade sig att hundarnas hull hade ökat mycket med åldern.

Hundarna i studien åt en kost med i genomsnitt 25% protein, 13% fett, 50% NFE (kolhydrater), 1,2% kalcium och 0,9% fosfor per 100g ts. I medeltal innehöll hundarnas kost 940 IE vitamin A, 114 IE vitamin D samt 17,4 IE vitamin E. Hundarna konsumerade mellan 367 och 17048 kJ/dag (median 3798). Studien har visat att energiintaget för hundar med samma vikt ibland kan skilja med upp till nästan 3 gånger per dag.

De flesta (85%) hundar i denna studie fick leka med andra hundar. Hälften av hundarna (50%) fick springa efter bollar och pinnar. Närmare en femtedel (19%) tyckte att deras labradorer vid undersökningen led av någon led- eller skelettrelaterad sjukdom. Vid 5-6 års ålder hade 4% (8/220) av labradorerna avlidit.

En stor del av labradorerna fick någon form av fysisk träning där de största aktiviteterna var promenader (97%, medel 1,5 tim/dag), lek med andra hundar (85%), lydnadsträning (67%), boll- och pinnkastning (50%), jaktträning (33%), viltspår (30%), praktisk jakt (22%) och cykling (21%).

I den slutliga logistiska modellen var fler lugna hundar överviktiga än de livliga hundarna. Hundar som användes i praktisk jakt var överviktiga i en lägre omfattning än övriga hundar. Bara det faktum att hunden hade en hög kroppsvikt gjorde att den oftare bedömdes överviktig än en hund med låg kroppsvikt (kg).

För de hundar som redan hade konstaterad AD var hundens kroppsvikt (kg) signifikant lägre än för de som ej hade AD. Konsumerad mängd protein (g/MJ) var högre för hundar som redan hade konstaterad AD än för de som ej hade AD. De med AD promenerade mindre än de som ej hade AD (ggr/v och min/dag).  Det var vanligare att hundägare till hundar med AD även fortsättningsvis efter diagnosen gav sina hundar hundgodis och kosttillskott. Fler hundar med AD fick torrfodret torrt (istället för uppblött) jämfört med hundar utan AD. Hundar som redan hade AD lekte ej med andra hundar i samma utsträckning som de som ej hade AD.

Kroppsvikten (kg) var signifikant högre för hundar som redan tidigare konstaterats ha HD jämfört med de som ej hade HD. Intagen mängd protein (g/MJ) var lägre och konsumerad mängd vitamin D högre (IE/MJ) hos de med HD jämfört med de som ej hade HD. Boll/pinnkastning utfördes oftare (2,5 jfr med 1,6 ggr/v) av dem med HD, och dubbelt så lång tid per gång (min/gång) och mer än dubbelt så lång tid (tim/dag) än de utan HD.

Den här studien visade att kost och motion inverkar på hundarnas AD- och HD-status. Vidare studier behövs för att säkerställa dessa riskfaktorers betydelse och storlek.

Abstract

The purpose of this study was to make a follow-up after 4 years in a group of Swedish Labradors from a previous study in 2002, and to study the relationship between diet, exercise, different levels of HD and AD and how the degree of obesity might have changed. The follow-up was performed in the same way as the first study; a combined mail-and-telephone study. The response frequency was 77% (220/287). The questionnaire inlcuded questions about demographics, diet, exercise, living patterns and health (including HD and AD status).

Most dogs were fed twice a day (86%), consumed dry feeds (99%) and table foods (75%). Three out of four also consumed commercial dog feed, and every fifth (19%) dog was also given supplements. the owners reharded their dog to be in normal body-condition score (BCS) in 84% of the cases, 10% were on a reducing diet, while 34% had previously had the dog on a reducing diet. The BCS had increased as the dogs were aging.

The dogs in the study consumed on average 25% protein, 13% fat, 50% NFE (soluble carbohydrates), 1,2% calcium and 0,9% phosphorous per 100g dry matter. On average, the diets included 940 IE vitamin A, 114 IE vitamin D and17,4 IE vitamin E. The dogs consumed between 367 and 17048 kJ/day (median 3798). The study has shown that the energy intake may differ almost three times for dogs with the same body weight.

Most dogs (85%) were allowed to play with other dogs. Half of the dogs were allowed to play with balls/sticks, and almost a fifth (19%) considered that their dogs suffered from some type of skeletal disease. At the age of 5-6 years, 4% (8/220) of the Labradors were diseased.

A large proportion of the dogs had some type of physical exercise, and the main activities were walks (97%, average 1,5 h/d), play with other dogs (85%), obedience (67%), chasing balls/sticks (50%), hunt-training (33%), game tracking (30%), practical hunting (22%) and running beside a bicycle (21%).

In the final logistic model, a higher proportion of calm dogs were obese compared to dogs that were more active. Dogs used for practical hunting were less obese compared to other dogs. Dogs with a high body-weight were more often considered obese compared to dogs with a low body-weight (kg).

Dogs that already had a confirmed AD had a significantly lower body-weight (kg) compared to those that did not have AD. Those with AD served the dry food dry, consumed more protein (g/MJ), were walked less (times/week and min/day) and played less with other dogs compared to those that did not have AD. It was common that owners to AD dogs continued to give treats and supplements.

The body-weight (kg) was significantly higher for dogs that previously were confirmed to have HD compared to those that did not have HD. Also, the intake of protein (g/MJ) was lower, the intake of vitamin D lower (IE/MJ) compared to the individuals that did not have HD. 

Throwing of balls/sticks were done more frequently (2.5 vs 1.6 times/week), and for the double time periods per occasion and more than the double time (hours/day) for those with HD compared to those without HD.

This study shows that diet and exercise may influence the Hd and AD status of dogs. Further studies are needed to secure the size and importance of these factors.